:: Νομοθεσία :: Γενική Νομοθεσία

Επιλογές
Είσοδος Χρηστών
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην εφαρμογή διαχείρισης έργων, επιλέξτε εδώ για να εγγραφείτε.

Δελτίο Ενημέρωσης

Εισάγετε το e-mail σας, παρακάτω, ώστε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το περιοδικό δελτίο ενημέρωσης του "Πίνδος".

E-mail:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ Α.Ε.)

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ το θεσμικό πλαίσιο που ακολουθείται για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις περι μελετών και Δημοσίων Έργων που συνοπτικά περιλαμβάνονται στις ακόλουθες παραγράφους[1]:

 

1.1          Ο Ν. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α’/84) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τους Νόμους :

 •                   Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20  (ΦΕΚ Α’ 94/05-06-1992)
 •                   Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α’ /13-8-1994)
 •                   Ν. 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α’ 202/14-09-1995)
 •                   Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α’ 29/28-02-1996)
 •                   Ν. 2940/01 (ΦΕΚ Α΄ 180/6-8-2001)
 •                   Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31-12-2003)
 •                   Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28-9-2004)
 •                   Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/22-2-2005)
 •                   Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279Α/10-11-2005)

1.2          Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. Δηλαδή το άρθρο 15 Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159 Α’/95), το άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α’/96), ο Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α’ /97) και το Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66 Α’/96), καθώς και το άρθρο 8 του ν. 3310/05

1.3     Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και

 

 •        Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93)
 •        Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’/95)
 •        Ν. 2522/97 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 178/97)
 •        Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002)
 •        Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-2002)
 •        Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002)

1.4        Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου -ΦΕΚ 199 Α’ /28-09-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως μετά το ν. 3310/05.

1.5        Το Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α’/21-12-2000), περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα στις οδηγίες της Ε/Ε όπως ισχύει.

1.6        Το Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α’/85) - Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τα:

 •        Π.Δ. 286/94, (ΦΕΚ Α’ 148/94)
 •        Π.Δ. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ Α’ 201/94)
 •        Π.Δ. 210/97, (ΦΕΚ Α’ 166/97)
 •        Π.Δ. 285/97, (ΦΕΚ Α’ 207/97)
 •        Π.Δ. 218/99 (ΦΕΚ 187 Α’ /16-09-1999)

1.7          Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.[1]     Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνον εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΗΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

http://www.ggde.gr/ggde/

2

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

http://mopadis.cieel.gr/index.jsp?extLang

3

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

http://www.iok.gr/