:: Το Πρόγραμμα "Πίνδος" :: Επιτροπές Παρακολούθησης :: 8η Επιτροπή Παρακολούθησης

Επιλογές
Είσοδος Χρηστών
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην εφαρμογή διαχείρισης έργων, επιλέξτε εδώ για να εγγραφείτε.

Δελτίο Ενημέρωσης

Εισάγετε το e-mail σας, παρακάτω, ώστε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το περιοδικό δελτίο ενημέρωσης του "Πίνδος".

E-mail:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ Α.Ε.)

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου                 (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ,  20.11.2008

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου              (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) 

         

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) 

κατά την 8η Συνεδρίαση στις 20 – 11 - 2008

 

 

 

Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του  Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) 

 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθμ. Πρωτ. 73765/Δ.Ε.-4697/27-6-2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 817/ΔΕ-62/7-1-2008 Απόφαση, συνήλθε σε 8η συνεδρίαση στις 20-10-2008 στο Φλώρινα, ύστερα από την υπ'  αριθ. 1650/08-10-2008 Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.), με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.     Έγκριση ημερήσιας διάταξης της 8ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ».

2.     Χαιρετισμός / Εισήγηση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Παπαθανασίου, Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «Πίνδος».

3.     Εισηγήσεις των Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης.

4.     Έγκριση αποφάσεων (πρακτικών) της  7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π).

 

 

5.     Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του προγράμματος.

6.     Διαδικασία ενεργοποίησης των Αξόνων 2 και 4.

7.     Προτάσεις νέων έργων.

8.     Σήμα «ΠΙΝΔΟΣ» (φιλοσοφία και στρατηγική)

9.     Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

10.                        Αποφάσεις - Συμπεράσματα  8ης   Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Kατά τη διάρκεια συνεδρίασης της 8ης Επ. Πα. έγινε ενημέρωση των μελών, σύμφωνα με τα παρακάτω και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

 

1.      Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέγνωσε τα θέματα και το σώμα ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

2.                Εισηγήσεις – Τοποθετήσεις του Προέδρου και των Μελών και αποφάσεις της Επ.Πα

 

§         Προτείνεται να τηρούνται απαρέγκλιτα όλες οι αποφάσεις και οι διαδικασίες οι οποίες έχουν αποφασιστεί μέχρι τούδε.

§         Η Τεχνικής Γραμματείας να τηρεί αυστηρά τα εγκεκριμένα όρια προϋπολογισμών του Προγράμματος που καθορίζονται με τις αποφάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης.

§         Να επανεξεταστούν άμεσα από την Τεχνική Γραμματεία  όλα τα ενταγμένα έργα του Προγράμματος που δεν έχουν μέχρι σήμερα νομικές δεσμεύσεις και δεν παρουσιάζουν ωριμότητα δύο χρόνια μετά την ένταξή τους στο Πρόγραμμα και να προταθούν για απένταξη στην 9η Επιτροπή Παρακολούθησης.

§         Σε κάθε έργο πρέπει να τοποθετείται η πινακίδα του έργου που έχει εγκριθεί με αποφάσεις προηγούμενων Επιτροπών Παρακολούθησης.

§         Εγκρίνεται η τροποποίηση των διαδικασιών υλοποίησης του Προγράμματος με την θεσμοθέτηση της Επιτροπής Συντονισμού που θα απαρτίζεται από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και τους Γ.Γ των Περιφερειών που εντάσσονται στην περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος.

3.     Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Επ. Πα.

 

Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, που έγινε στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας στις 10/06/2008.

 

4.    Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του Προγράμματος.

Τα μέλη της Επ.Πα. και το σύνολο των παρευρεθέντων ενημερώθηκαν ότι, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχουν ενταχθεί 252 έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού  144.457.639,57 €. Έχουν συναφθεί αντίστοιχα νομικές δεσμεύσεις ύψους 70.867.739,17 € και έχει εκταμιευθεί το ποσό των 42.146.227,92 € ενώ έχει καταβληθεί από τους Τελικούς Δικαιούχους το ποσό των 30.908.507,10 €.

Επίσης παρουσιάσθηκε από τον Τεχνικό Σύμβουλο καινοτόμος τρόπος παρουσίασης και προβολής των στοιχείων των έργων του Προγράμματος με την χρήση νέας τεχνολογίας (internet Browser Mozilla FireFox μέσω του google earth και του google map που διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο).

Με την χρήση αυτών των εργαλείων εμφανίζονται τα έργα σε γραφική μορφή και όλα τους τα στοιχεία (προϋπολογισμός, σύμβαση πληρωμές κ.λ.π.) σε αναδυόμενους πίνακες

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δει τα έργα σε χάρτες 3D απεικόνισης με ταυτόχρονη εμφάνιση και φωτογραφιών τους για ποιο ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Η παραπάνω δυνατότητα ενημέρωσης για την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος και της παρουσίασης των έργων, δίδεται μέσω της ιστοσελίδας www.progpindos.gr με την επιλογή των σχετικών συνδέσμων.

5.  Αξιοποίηση των Αξόνων 2 και 4.

Έγινε ιδιαίτερη επισήμανση και τονίστηκε η ανάγκη επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης των Αξόνων 2 και 4 καθώς και ενίσχυσής τους, καθώς αποτελούν τους μοχλούς ανάπτυξης και το τελικό ζητούμενο ενώ συνδέονται άμεσα με το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής.

 

  1. Υποβολή και αξιολόγηση νέων προτάσεων των φορέων.

Έγινε αναλυτική συζήτηση, με βάση την εισήγηση της Τεχνικής Γραμματείας, των προτάσεων των νέων έργων και των αιτούμενων μεταβολών στα έργα που έχουν ενταχθεί με αποφάσεις παλαιότερων Επιτροπών και αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα ανά Περιφέρεια και Νομό:

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Νομός Τρικάλων

 

Προτείνεται η ένταξη ενός (1) νέου έργου στον Άξονα 1  συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

Νομός Λάρισας

 

Προτείνεται η ένταξη δύο (2) νέων έργων στον άξονα 1 του Προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000,00 €.

Περιφέρεια Ηπείρου

Νομός Ιωαννίνων

 

Προτείνεται η ένταξη πέντε (5) νέων έργων στον Άξονα 3  συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 €

Επίσης προτείνεται η απένταξη ενός (1) έργου στον Άξονα 1  με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΑΚΟΛΑ - ΣΕΡΙΖΙΑΝΑ - ΠΥΛΕΣ ΑΔΟΥ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» προϋπολογισμού 3.000.000,00 € και αύξηση του προϋπολογισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΤΥΡΙΑ – ΣΙΣΤΡΟΥΝΙ» από 3.500.000,00 € σε 6.500.000,00 €.

Νομός Άρτας

Προτείνεται η ένταξη επτά (7) νέων έργων στον Άξονα 1  συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 € και ενός (1) νέου έργου στον Άξονα 3  συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00.

Επίσης προτείνεται η ένταξη δύο (2) νέων έργων στον Άξονα 2  συνολικού προϋπολογισμού 321.018,00 €.

Νομός Πρεβέζης

Προτείνεται η ένταξη επτά (7) νέων έργων στον Άξονα 1  συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000,00 €.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Νομός Γρεβενών

Προτείνεται η ένταξη τεσσάρων (4) νέων έργων στον Άξονα 1  συνολικού προϋπολογισμού 720.000,00 €, ενός (1) νέου έργου στον Άξονα 2  συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 € και δύο (2) νέων έργων στον Άξονα 3 συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 €.

Νομός Καστοριάς

 

Προτείνεται η απένταξη της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΣ - ΦΟΥΣΙΑ - ΛΙΑΝΟΤΟΠΙ – ΓΡΑΜΜΟΣ» προϋπολογισμού 430.000,00 € και η αύξηση προϋπολογισμού των ακόλουθων έργων:

1.   «ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ» από 124.950,00 € σε 137.200,00 €, αύξηση κατά 12.250,00 €

2.   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΛΥΚΕΡΑΣΟΥ» από 280.000,00 € σε 281.202,60 €, αύξηση κατά 1.202,60 

3.   «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ» από 8.000.000,00 € σε 8.430.000,00 €, αύξηση κατά 430.000,00 

Νομός Κοζάνης

Προτείνεται η ένταξη οκτώ (8) νέων έργων στον Άξονα 3  συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00 €.

Προτείνεται επίσης η ένταξη τριών (3) νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 338.000.00 

 

Νομός Φλώρινας

 

Προτείνεται η ένταξη ενός (1) νέου έργου στον Άξονα 1  συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

 

Προτείνεται η ένταξη δύο (2) νέων έργων στον Άξονα 1 συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000,00 €.

Επίσης προτείνεται η ένταξη της Α’ φάσης ενός (1) έργου στον άξονα 3 προϋπολογισμού 1.500.000,00 €

 

7. Σήμα ΠΙΝΔΟΣ.

Παρουσιάστηκε από τον Τεχνικό Σύμβουλο – ΑΝΚΟ η φιλοσοφία και η στρατηγική του σήματος ποιότητας ΠΙΝΔΟΣ και εγκρίθηκε στο σύνολό της 

 

8.  Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

 

Η επόμενη συνεδρίαση προγραμματίστηκε να γίνει στο Νομό Καρδίτσας.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Παρακολούθησης

 

 

 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών