:: Το Πρόγραμμα "Πίνδος" :: Επιτροπές Παρακολούθησης :: 7η Επιτροπή Παρακολούθησης

Επιλογές
Είσοδος Χρηστών
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην εφαρμογή διαχείρισης έργων, επιλέξτε εδώ για να εγγραφείτε.

Δελτίο Ενημέρωσης

Εισάγετε το e-mail σας, παρακάτω, ώστε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το περιοδικό δελτίο ενημέρωσης του "Πίνδος".

E-mail:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ Α.Ε.)

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ,  10.06.2008

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) 

         

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) 

κατά την 7η Συνεδρίαση στις 10-06-2008

 

 

 

Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του  Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) 

 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθμ. Πρωτ. 73765/Δ.Ε.-4697/27-6-2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 817/ΔΕ-62/7-1-2008 Απόφαση, συνήλθε σε 7η συνεδρίαση στις 10-06-2008 στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, ύστερα από την υπ'  αριθ. 948/27-05-2008 Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.), με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.     Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

2.     Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Επ. Πα.

3.     Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του Προγράμματος

4.     Παρουσίαση της οριστικής περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος

5.     Αξιοποίηση των Αξόνων 2 και 4

6.     Στρατηγική για την Προώθηση – Προβολή του Προγράμματος

2.     Παρουσίαση πρότασης για την Πύλη Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής της Πίνδου με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων

3.     Διάφορα

4.     Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

5.     Αποφάσεις - Συμπεράσματα Επ. Πα.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Kατά τη διάρκεια συνεδρίασης της 7ης Επ.Πα. έγινε ενημέρωση των μελών, σύμφωνα με τα παρακάτω και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

 

1.  Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέγνωσε τα θέματα και το σώμα ενέκρινε την Ημερήσια Διάταξη.

 

2.  Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Επ. Πα.

 

Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, που έγινε στο Καρπενήσι στις 03/03/2008.

 

3.     Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του Προγράμματος.

Τα μέλη της Επ.Πα. και το σύνολο των παρευρεθέντων ενημερώθηκαν ότι, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχουν ενταχθεί έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού  134.343.639,57 €.  Έχουν συναφθεί αντίστοιχα νομικές δεσμεύσεις ύψους 53.540.025,67 € και έχει εκταμιευθεί το ποσό των 22.413.526,96 € ενώ έχει καταβληθεί από τους Τελικούς Δικαιούχους το ποσό των 20.093.892,75 €.

Στην 8η συνεδρίαση της Επ.Πα. θα παρουσιασθεί, με τη μορφή εικόνας ή video, η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των έργων του Προγράμματος.

 

4.     Παρουσίαση της οριστικής περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος.

Σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης Επ.Πα., οριοθετήθηκε και παρουσιάστηκε, με τις τελικές διορθώσεις, η περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, συμφωνήθηκε η αμετάκλητη οριστικοποίησή της με την τελευταία επιτόπου διευθέτηση – διευκρίνιση π.χ. ένταξη του Ν. Αιτωλοακαρνανίας κατ΄ εφαρμογή των κριτηρίων υλοποίησης του Προγράμματος.

 

5.     Αξιοποίηση των Αξόνων 2 και 4.

Έγινε ιδιαίτερη επισήμανση και τονίστηκε η ανάγκη επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης των Αξόνων 2 και 4 καθώς και ενίσχυσής τους, καθώς αποτελούν τους μοχλούς ανάπτυξης και το τελικό ζητούμενο ενώ συνδέονται άμεσα με το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής.

 

6.     Στρατηγική για την Προώθηση – Προβολή του Προγράμματος.

Παρουσιάστηκε από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Σκορδά Αθ. η «στρατηγική για την προώθηση – προβολή του Προγράμματος Πίνδος» και εγκρίθηκε από τα μέλη της Επ.Πα.

Η παραπάνω στρατηγική θα εξειδικευτεί στο επόμενο διάστημα και θα αποτελέσει το επικοινωνιακό εργαλείο του Προγράμματος Πίνδος.

Μετά την εξειδίκευσή της θα συνταχθεί το αναγκαίο Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) και βάσει αυτού θα εκδοθεί η Συλλογική Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα, που κατ’ αρχήν εκτιμάται στο ύψος των 1,5 εκατ. € περίπου.

 

7.     Παρουσίαση πρότασης για την Πύλη Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής της Πίνδου με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ Ν.Τρικάλων κ. Ταμήλο Μιχ. η ολοκληρωμένη πρόταση δημιουργίας Πύλης Τουριστικής Ανάπτυξης της Πίνδου με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην οικονομική ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, με την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της κινητικότητας προς την περιοχή.

Συμφωνήθηκε, η πρόταση να υποβληθεί στο Πρόγραμμα Κοινωνίας της Πληροφορίας και να υποστηριχθεί η συγχρηματοδότησή της.

 

8.  Λοιπές αποφάσεις - Διάφορα

8.1.    Ο Πρόεδρος της Επ.Πα., Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών κ. Ι.Παπαθανασίου, πρότεινε και αποφασίστηκε η αύξηση του διαθέσιμου ποσού στο πλαίσιο του Προγράμματος από 115.000.000,00 € σε 120.000.000,00 € λόγω διεύρυνσης της περιοχής εφαρμογής με την ένταξη περιοχών των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Πρέβεζας και Λάρισας.

8.2.     Όσον αφορά στις παραπάνω περιοχές, καθορίζεται κατ’ αρχήν ο προϋπολογισμός των έργων που θα προταθούν ανά Νομό, στο ύψος των 3,0 εκατ. € για τον Άξονα 1. Για τους υπόλοιπους Άξονες θα εξεταστούν τυχόν προτάσεις στο πλαίσιο του υπάρχοντος προϋπολογισμού.

8.3.    Για τις επεκτάσεις της περιοχής εφαρμογής στους ήδη ενταγμένους Νομούς από προηγούμενες Επ.Πα., δηλ. στους Νομούς Φλώρινας, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Άρτας και Τρικάλων, καθορίζεται το ύψος του προϋπολογισμού των έργων που θα προταθούν σε 1,0 εκατ. € ανά Νομό.

8.4.    Αποφασίστηκε η τροποποίηση του Συστήματος Διοίκησης του Προγράμματος (Αρ. Πρωτ.: 817/ΔΕ-62/7.1.08/ΥΠΟΙΟ) με την πρόβλεψη συμμετοχής στα Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας καθώς και των νέων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) και των ΤΕΔΚ.

 

9.     Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

 

Η επόμενη συνεδρίαση προγραμματίστηκε να γίνει στο Νομό Φλώρινας, το Σεπτέμβριο του 2008.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Παρακολούθησης

 

 

 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών