:: Το Πρόγραμμα "Πίνδος" :: Επιτροπές Παρακολούθησης :: 6η Επιτροπή Παρακολούθησης

Επιλογές
Είσοδος Χρηστών
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην εφαρμογή διαχείρισης έργων, επιλέξτε εδώ για να εγγραφείτε.

Δελτίο Ενημέρωσης

Εισάγετε το e-mail σας, παρακάτω, ώστε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το περιοδικό δελτίο ενημέρωσης του "Πίνδος".

E-mail:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ Α.Ε.)

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου     

(Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,  03.03.2008

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου              (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) 

         

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) 

κατά την 6η Συνεδρίαση στις 03-03-2008

 

 

 

Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του  Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) 

 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθμ. Πρωτ. 73765/Δ.Ε.-4697/27-6-2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 817/ΔΕ-62/7-1-2008 Απόφαση, συνήλθε σε 6η συνεδρίαση στις 03-03-2008 στο Καρπενήσι Ευρυτανίας, ύστερα από την υπ'  αριθ. 5654/6-02-2008 Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.), με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.     Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

2.     Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Επ. Πα.

3.     Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του προγράμματος

4.     Υποβολή και αξιολόγηση νέων προτάσεων των Φορέων

5.     Δράσεις Δημοσιότητας – Προβολής του Προγράμματος

6.     Λήψη απόφασης για διεύρυνση της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος, σε εφαρμογή απόφασης της 5ης Επ. Πα.

7.     Συνέργεια του προγράμματος με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της 3ης και 4ης Προγραμματικής Περιόδου

8.     Διάφορα

9.     Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

10.                        Αποφάσεις - Συμπεράσματα Επ. Πα.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Kατά τη διάρκεια συνεδρίασης της 6ης Επ.Πα. έγινε ενημέρωση των μελών, σύμφωνα με τα παρακάτω και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

 

1.  Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέγνωσε τα θέματα και το σώμα ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

2.  Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Επ. Πα.

 

Εγκρίνονται τα Πρακτικά της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, που έγινε στο Βουργαρέλι Άρτας (Δ. Αθαμανίας) στις 27/07/2007.

 

 

3.  Εισηγήσεις – Τοποθετήσεις  των Μελών και αποφάσεις της Επ.Πα.

 

§         Ο Πρόεδρος της Επ.Πα. Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών κ. Ι. Παπαθανασίου, πρότεινε και αποφασίστηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος από 100.000.000,00 € σε 115.000.000,00 € λόγω της διεύρυνσης της περιοχής εφαρμογής  του με την ένταξη του Νομού Ευρυτανίας και περιοχών του Νομού Θεσπρωτίας.

§         Όσον αφορά τις νέες περιοχές Ευρυτανίας και Θεσπρωτίας, καθορίζεται το ύψος του προϋπολογισμού των προτεινόμενων έργων αντίστοιχα σε 8,5 εκατ. € για τον Άξονα 1. Η ένταξη των εν λόγω έργων θα γίνει με τη γραπτή διαδικασία. Για τους υπόλοιπους Άξονες μέσα στο πλαίσιο του υπάρχοντος προϋπολογισμού θα εξεταστούν τυχόν προτάσεις.

§         Η Πολιτική Επιτροπή (Π.Ε.) και η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) θα συνεδριάζουν κάθε τρεις (3) μήνες.

§         Οι προτάσεις των φορέων θα πρέπει να κατατίθενται στην Τεχνική Γραμματεία εξήντα (60) ημέρες μετά το πέρας της Συνεδρίασης της Επ.Πα.

§         Επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών κ. Γ.Αλογοσκούφη με αρ. πρωτ. 23765 ΔΕ 4697/27-6-2005 «Σύστημα Διοίκησης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 817/ΔΕ-62/7-1-2008 καθώς και η υπ’ αριθμ. 43722/ΔΕ-8950/22-11-05 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομίας κ. Χρ.Φώλια «Εξειδίκευση διαδικασιών».

§         Σε ένα μήνα από σήμερα θα πρέπει οι Γεν. Γραμματείς των Περιφερειών, σε συνεργασία με τους Νομάρχες, αφού αξιολογήσουν ρεαλιστικά την πορεία υλοποίησης των έργων τους, να αποστείλουν στο ΥΠ.ΟΙ.Ο. τις εκτιμώμενες πληρωμές για το έτος 2008.

§         Οι Τελικοί Δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αξιόπιστους και πλήρεις φακέλους των έργων τους, οι οποίοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν  βασικές, υποστηρικτικές και συμπληρωματικές μελέτες, συνοδευόμενες από τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

§         Από τον κωδικό του έργου 2007ΣΕ000038 «Προώθηση – προβολή προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ» να εκταμιευθεί ποσό 35.000,00 €, προκειμένου να αποπληρωθεί η δημιουργία σχετικών εντύπων για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος, όπως είχε συμφωνηθεί.

§         Ο Τεχνικός Σύμβουλος / ΑΝΚΟ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ετοιμάσει τις προδιαγραφές μελέτης και να εκτιμήσει το κόστος της για τη συνολική αντιπυρική προστασία της Πίνδου, ώστε να κατατεθεί στο ΥΠ.ΟΙ.Ο. προκειμένου να προωθηθεί στους αρμόδιους φορείς.

 

4.  Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του προγράμματος.

 

Έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργα – μελέτες συνολικού προϋπολογισμού  126.879.587,12 €, εκ των οποίων έχουν συναφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους € 44.143.174,58  Έχει εκταμιευθεί το ποσό των 20.098.799 € και έχει πληρωθεί από τους τελικούς Δικαιούχους το ποσό των 18.965.163,34 €.

 

5.  Υποβολή και αξιολόγηση νέων προτάσεων των φορέων.

 

Το θέμα ένταξης νέων έργων των ήδη ενταγμένων περιοχών εφαρμογής θα εξετασθεί στην επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης εντός του ήδη υπάρχοντος εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

 

6.  Ενέργειες Δημοσιότητας – Προβολής του Προγράμματος.

Θα υποβληθεί από τον Τεχνικό Σύμβουλο πλήρης αναλυτική πρόταση.

 

7.  Λήψη απόφασης για διεύρυνση της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος

 

Προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Επ.Πα. και συμφώνησαν τα μέλη, η ένταξη νέων περιοχών του ορεινού όγκου της Πίνδου των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Γρεβενών, Φλώρινας, Κοζάνης, Τρικάλων και Λάρισας, χωρίς επιπλέον αύξηση του προϋπολογισμού και με ακριβή οριοθέτησή τους σε επίπεδο Τοπικών Διαμερισμάτων (Τ.Δ.).

Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η εν λόγω έγκριση αποτελεί την τελευταία διεύρυνση της περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος.

 

8.  Διάφορα.

8.1.  Το μέλος της Επ.Πα. Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Ταμήλος Μιχαήλ θα προετοιμάσει αναλυτικό Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) με περιεχόμενο την «Τηλεματική διαχείριση του χώρου της Πίνδου» το οποίο θα υποβάλει στην Τεχνική Γραμματεία, προκειμένου να προωθηθεί αρμοδίως στην Επ.Πα.

8.2.  Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και κατεύθυνση στην αξιοποίηση των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, κυρίως για δράσεις των Αξόνων 2 και 4.

8.3.  Τονίστηκε η ανάγκη αξιοποίησης των παραποτάμιων οικοσυστημάτων.

8.4.  Τονίστηκε η ανάγκη δημιουργίας ενιαίου χάρτη διαδρομών της οριστικής πλέον περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος.

 

9.  Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

 

Η επόμενη συνεδρίαση προγραμματίστηκε να γίνει στο Νομό Θεσπρωτίας.

 

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Παρακολούθησης

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών