:: Το Πρόγραμμα "Πίνδος" :: Επιτροπές Παρακολούθησης :: 5η Επιτροπή Παρακολούθησης

Επιλογές
Είσοδος Χρηστών
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην εφαρμογή διαχείρισης έργων, επιλέξτε εδώ για να εγγραφείτε.

Δελτίο Ενημέρωσης

Εισάγετε το e-mail σας, παρακάτω, ώστε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το περιοδικό δελτίο ενημέρωσης του "Πίνδος".

E-mail:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ Α.Ε.)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ         

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)  

         

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης

του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)  

κατά την 5η Συνεδρίαση της 27-07-2007

 

 

 

Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του  Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της Πίνδου

 (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)  

 

 

 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ'  Αριθμ. Πρωτ. 73765/Δ.Ε.-4697/27-6-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, συνήλθε σε 5η συνεδρίαση στις 27-07-2007 στο Βουργαρέλι Άρτας, ύστερα από την υπ'  Αριθμ. Πρωτ. 29334/Γρ. Υφ. 3270/02-07-2007 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.     Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

2.     Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Επ. Πα.

3.     Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του προγράμματος

4.     Υποβολή και αξιολόγηση νέων προτάσεων των Φορέων

5.     Οριστική ένταξη των περιοχών Νομών Κοζάνης και Θεσπρωτίας

6.     Διατύπωση προτάσεων για τη διεύρυνση της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος και σε περιοχές των Νομών Ευρυτανίας και Λαρίσης

7.     Διάφορα

8.     Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

9.     Αποφάσεις - Συμπεράσματα Επ. Πα.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Kατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 5ης Επ. Πα. λήφθηκαν αποφάσεις και έγινε ενημέρωση των μελών ανάλογα και σύμφωνα με τα παρακάτω :

 

1.  Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέγνωσε τα θέματα και το σώμα ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

2.  Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Επ. Πα.

 

Εγκρίνονται τα Πρακτικά της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, που έγινε στη Χρυσομηλιά Νομού Τρικάλων στις 14-05-2007.

 

 

3.     Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του προγράμματος.

 

3.1.         Μετά την αναλυτική παρουσίαση της πορείας του προγράμματος από την έναρξη έως σήμερα, διαπιστώθηκε η ταχεία προώθηση των διαδικασιών ένταξης και έκδοσης αποφάσεων χρηματοδότησης και ταυτόχρονα ο χαμηλός ρυθμός απορροφητικότητας.

Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης των έργων από τους Φορείς Υλοποίησης, θεωρώντας εξασφαλισμένη την αναγκαία χρηματοδότηση εκ μέρους του ΥΠΟΙΟ.

3.2.         Ζητήθηκε επίσης, τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από τα μέλη της Ε.Π., η αυστηρή εφαρμογή από την Τεχνική Γραμματεία, των διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων από τους  Φορείς Υλοποίησης. 

Η συμφωνηθείσα διαδικασία θα εφαρμοστεί με μέριμνα της Τεχνικής Γραμματείας και σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο - ΑΝΚΟ, ο οποίος θα αποστείλει σχετική επιστολή προς τους φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Πίνδος, με την οποία θα επισημαίνει τα παρακάτω :

α) Η κατάθεση των προτάσεων από τους Φορείς, για ένταξη νέων έργων κατά την συνεδρίαση της επόμενης Επ.Πα., θα γίνεται εντός 40 ημερών από τη λήξη της συνεδρίασης της προηγούμενης Επ.Πα.

     Προτάσεις που θα παραλαμβάνονται πέραν της προθεσμίας των 40 ημερών, δεν θα εξετάζονται από την Τεχνική Γραμματεία και τον Τεχνικό Σύμβουλο - ΑΝΚΟ.

β) Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.) θα συνεργάζονται με τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και τους λοιπούς Φορείς της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος και θα διαμορφώνουν συνολική πρόταση σε επίπεδο Νομού.

    Σε περίπτωση μη συμφωνίας μεταξύ των παραπάνω φορέων, οι προτάσεις θα αποστέλλονται, με τη διατύπωση της διαφωνίας, προς το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

γ) Ο Γενικός Γραμματέας αξιολογώντας τις προτάσεις σε επίπεδο Νομών συνολικά, υποβάλλει την τελική πρόταση προς την Τεχνική Γραμματεία και τον Τεχνικό Σύμβουλο - ΑΝΚΟ.

δ) Οι παραπάνω προτάσεις θα αποστέλλονται, με την μορφή συμπληρωμένων Τεχνικών Δελτίων Έργων (Τ.Δ.Ε.),  στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Διαφορετικά δεν θα προωθείται, προς την Τεχνική Γραμματεία, καμία πρόταση για εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας.

ε) Θα ακολουθεί κατόπιν η συνεδρίαση της Τεχνικής Γραμματείας η οποία, με τη συνδρομή του Τεχνικού Συμβούλου – ΑΝΚΟ, θα προετοιμάζει την εισήγηση προς την Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.) του προγράμματος.

3.3.         Έγινε αποδεκτή η δυνατότητα υλοποίησης έργων και από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, με σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, για την επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης του προγράμματος.

3.4.         Προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και συμφωνήθηκε από τα μέλη της, η διατήρηση του προϋπολογισμού του προγράμματος στα 100.000.000,00 € και η περαιτέρω ένταξη έργων στο πρόγραμμα με υπέρβαση του παραπάνω οικονομικού πλαισίου.

 

3.5.       Δόθηκαν κατευθύνσεις στους εμπλεκόμενους Φορείς προκειμένου, οι προτάσεις των έργων να έχουν όσο το δυνατόν υπερτοπικό χαρακτήρα έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος.

 

4.  Υποβολή και αξιολόγηση νέων προτάσεων των Φορέων.

 

Κρίθηκε από την  Επ.Πα. ότι, οι προτάσεις των Φορέων ήταν υπερβολικά μεγάλες τόσο σε αριθμό έργων όσο και σε σύνολο προϋπολογισμού. Ζητήθηκε και συμφωνήθηκε η εξουσιοδότηση του Προέδρου και των τριών Περιφερειαρχών, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τον πίνακα των έργων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Τα έργα, επί των οποίων θα ληφθούν αποφάσεις, περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α’, Β’ και Γ’ της εισήγησης της Τεχνικής Γραμματείας.

 

5. Ένταξη περιοχών στο πρόγραμμα

 

Σε συνέχεια της 4ης Ε.Π. ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε και συμφώνησαν τα μέλη της Ε.Π., την οριστική ένταξη στο πρόγραμμα περιοχής του Ν. Κοζάνης (Ευρύτερη περιοχή της Ειδικής Ζώνης ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας) που αποτελεί φυσική συνέχεια της Πίνδου και περιλαμβάνει τους Δήμους Ασκίου, Σιάτιστας, Μουρικίου και την κοινότητα Βλάστης καθώς επίσης και περιοχής του Ν. Θεσπρωτίας.

Εντάσσεται στο πρόγραμμα ο Νομός Ευρυτανίας καθόσον αποτελεί φυσική συνέχεια της Πίνδου.

Αποφασίστηκε να διερευνηθεί η ένταξη τμήματος του Ν. Λάρισας (Κρανέα, Ακρη, Λουτρόν, Βερδικούσα, Σαραντάπορος, Λιβάδιον) καθώς και της Ελάτης, του Λιβαδερού και του Μεταξά Νομού Κοζάνης, σε γεωγραφική συνέχεια της Δεσκάτης και επίσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Ν. Τρικάλων (Αγρελιά, Κουμαριά, Λιόπρασον, Ελληνόκαστρον), που είναι συνέχεια της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος και πληρούν τις προϋποθέσεις του.

 

6.  Διάφορα

6.1            Συμφωνήθηκε, οι προτάσεις των έργων στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 2 και 4, να ανέρχονται περίπου σε 1.000.000,00 € για κάθε Νομό.

6.2     Ο Πρόεδρος της Ε.Π. παρότρυνε τα μέλη, προκειμένου η Ε.Π.. να συνεδριάζει, αν είναι δυνατόν, κάθε δύο (2) μήνες, με στόχο την περαιτέρω εντατικοποίηση του ρυθμού υλοποίησης του προγράμματος.

6.3            Ζητήθηκε και θα ετοιμάσει η ΑΝΚΟ :

α) Προδιαγραφές ενημερωτικής πινακίδας έργου στις οποίες θα τονίζεται περισσότερο το Σήμα του προγράμματος (όπως παρουσιάστηκε) και θα έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις, αντίστοιχες με αυτές του Γ’ ΚΠΣ.

β)     Εξειδίκευση για την ποιοτική διάσταση του Σήματος ΠΙΝΔΟΣ.

6.4            Συζητήθηκε η αναγκαιότητα και εγκρίθηκε η σύνταξη ενός «Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της Πίνδου» έτσι ώστε να τεκμηριώνεται και να αποτυπώνεται, σε βάση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S), ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων που αφορούν κύρια στο οδικό δίκτυο και να υποστηρίζεται η ορθολογική λήψη και αξιολόγηση των αποφάσεων.

6.5            Συμφωνήθηκε ότι, το περιεχόμενο των μελετών του προγράμματος θα πρέπει να έχει την πληρότητα των μελετών του ΚΠΣ έτσι ώστε να επιτευχθεί, όταν αυτό απαιτηθεί, συμπληρωματικότητα του Προγράμματος Πίνδος με τις άλλες Περιφερειακές πολιτικές.

6.6            Επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα Πίνδος και μελετών.

Μετά το πέρας σύνταξης των μελετών, θα γίνεται αξιολόγηση προκειμένου τα αντίστοιχα έργα να ενταχθούν στο συγκεκριμένο ή σε άλλα προγράμματα.

6.7            Αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή, από τον Τεχνικό Σύμβουλο –ΑΝΚΟ, προκειμένου να συγκεντρωθούν ζητήματα που θα προωθηθούν αρμοδίως για επίλυση, ώστε να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις και ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος.

6.8            Αποφασίστηκε η μετονομασία του προγράμματος από «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου (Πρόγραμμα Πίνδος)» σε «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (Πρόγραμμα Πίνδος)».

6.9            Τονίστηκε ότι, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα υποβολής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων π.χ. δίκτυα, διαδρομές γεφυριών κ.λ.π. καθώς επίσης και αξιοποίησης νέων θεσμών π.χ. ΣΔΙΤ.

6.10       Αποφασίστηκε η ένταξη στο πρόγραμμα, της μελέτης με τίτλο «Αντιπυρρική προστασία της Πίνδου» προκειμένου να διαμορφωθεί συγκεκριμένη στρατηγική για το υπόψη θέμα.

 

7.     Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

 

Η επόμενη συνεδρίαση προγραμματίστηκε να γίνει το 1ο  10ήμερο του Οκτωβρίου σε χρόνο και τόπο, που θα οριστικοποιηθούν με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Παρακολούθησης

 

 

ΦΩΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών