:: Το Πρόγραμμα "Πίνδος" :: Επιτροπές Παρακολούθησης :: 2η Επιτροπή Παρακολούθησης

Επιλογές
Είσοδος Χρηστών
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην εφαρμογή διαχείρισης έργων, επιλέξτε εδώ για να εγγραφείτε.

Δελτίο Ενημέρωσης

Εισάγετε το e-mail σας, παρακάτω, ώστε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το περιοδικό δελτίο ενημέρωσης του "Πίνδος".

E-mail:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ Α.Ε.)

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας                 & Κεντρικής Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)

 

 

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

ΚΟΖΑΝΗ  03.03.2006


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης

Ανάπτυξης Βόρειας & Κεντρικής Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)  

         

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης

Βόρειας & Κεντρικής Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)

κατά την 2η Συνεδρίαση στις 03-03-2006

 

1.  Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας & Κεντρικής Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) η οποία προβλέπεται στην υπ' Αριθμ. Πρωτ.23765/ΔΕ – 4697/27 – 6 - 2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, συνήλθε σε 2η συνεδρίαση στις 03-03-2006 στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης, ύστερα από την υπ'  αριθ. 7456/10-02-2006 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.   Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

2.    Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Ε.Π.

3.    Ενημέρωση για Αποφάσεις που λήφθηκαν με τη Γραπτή Διαδικασία

4.    Διαπίστωση πιστής εφαρμογής των Αποφάσεων της προηγούμενης Ε.Π.

5.    Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Εκτέλεσης του Προγράμματος

6.    Παρουσίαση προόδου επίτευξης στόχων Προγράμματος

7.    Αναλυτική παρουσίαση πορείας Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας

8.    Προγραμματισμός εργασιών και συναντήσεων

9.    Διάφορα

10. Αποφάσεις - Συμπεράσματα Ε.Π.

 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν 16 μέλη με δικαίωμα ψήφου. Δεδομένου ότι στο Σύστημα Διοίκησης, Κεφ. Β : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, παράγραφος 5 προβλέπεται ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν σ’ αυτήν μέλη σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του συνόλου των μελών της, διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση έχει απαρτία και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ε.Π. λήφθηκαν αποφάσεις και έγινε ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με τα ακόλουθα :

2.  Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέγνωσε τα θέματα και το Σώμα ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3.  Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Ε.Π.

Εγκρίνονται τα Πρακτικά της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, που έγινε στο Σιδηροχώρι Καστοριάς στις 30-08-2005.

4.    Διαπίστωση πιστής εφαρμογής των Αποφάσεων της προηγούμενης Ε.Π.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την 1η Συνεδρίαση της Ε.Π. έως σήμερα,  τηρήθηκαν οι αποφάσεις της προηγούμενης Ε.Π. Εκδόθηκαν επίσης συμπληρωματικές αποφάσεις και διευκρινίσθηκαν διάφορα ζητήματα που προωθούν την υλοποίηση του προγράμματος και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

5.    Δημοσιότητα - Πληροφόρηση Προγράμματος

5.1.   Όσον αφορά στη δημοσιότητα – πληροφόρηση του προγράμματος, έχει αναπτυχθεί από τον Τεχνικό Σύμβουλο / ΑΝΚΟ Α.Ε. ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο (www.progpindos.gr), στην οποία παρουσιάζονται στοιχεία του προγράμματος, πίνακες έργων, έντυπα υλοποίησης του προγράμματος καθώς και το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας, που αφορά στην υλοποίηση δημοσίων έργων.

Αποτελεί επίσης εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την ηλεκτρονική υποβολή και έγκριση των Τεχνικών Δελτίων των έργων, των Μηνιαίων Δελτίων καθώς και την επίλυση θεμάτων εφαρμογής του προγράμματος.

Επιπρόσθετα, η ιστοσελίδα, συνδέεται άμεσα με βάση δεδομένων, που περιλαμβάνει πλήρη και δυναμική ανάλυση της πορείας υλοποίησης των έργων και ενεργειών του προγράμματος.

 

5.2. Η Ε.Π. ζήτησε από τον Τεχνικό Σύμβουλο / ΑΝΚΟ Α.Ε. στα πλαίσια του ρόλου του, την προετοιμασία Σχεδίου Δράσης Δημοσιότητας του Προγράμματος, σε εφαρμογή της απόφασης που λήφθηκε για το παραπάνω θέμα, κατά την 1η συνεδρίαση της Ε.Π.

Το παραπάνω Σχέδιο Δράσης θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και πρόταση για τον Φορέα Υλοποίησης των δράσεων δημοσιότητας.

5.3.  Η Ε.Π. ζήτησε από τον Τεχνικό Σύμβουλο / ΑΝΚΟ Α.Ε. στα πλαίσια του ρόλου του, τη διαμόρφωση πρότασης για ενιαίο έντυπο προβολής της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος (π.χ. συνοπτική παρουσίαση, χάρτη της περιοχής με τα έργα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, κλπ.), στα πλαίσια των διαθέσιμων πόρων για την δημοσιότητα του προγράμματος.

6.    Αποφάσεις ένταξης νέων έργων, τροποποίηση ήδη ενταγμένων – Πορεία υλοποίησης - Χρηματοδοτικοί Πίνακες

Έγινε συνοπτική παρουσίαση της πορείας του προγράμματος, όπως περιλαμβάνεται στο συνημμένο Παράρτημα των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στον ίδιο πίνακα περιλαμβάνονται (στη στήλη «2η Ε.Π.») τα νέα έργα που εντάχθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 2ης Ε.Π. καθώς επίσης και οι αποφασισθείσες τροποποιήσεις ήδη ενταγμένων έργων.

7.    Απόφαση  επί αιτήματος ένταξης μελετών της Ν.Α. Τρικάλων

Σχετικά με την πρόταση της Ν.Α. Τρικάλων, που αφορά σε μελέτες έργων τα οποία δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα με αποφάσεις της Ε.Π. αλλά αφορούν σε έργα στην περιοχή παρέμβασης, θα γίνει συζήτηση στην 3η συνεδρίαση της Ε.Π. και είναι Μελέτη βελτίωσης οδού Μετέωρα – Φλαμπουρεσι προς Δεσκάτη – όρια Νομού Τρικάλων, προϋπολογισμού : 250.000,00 €, Μελέτη βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού Παλαιοκαρυάς Γκρόμπα προς Ελληνικά (όρια Νομού Τρικάλων), προϋπολογισμού : 150.000,00 €, Μελέτη βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού Διάβα – Κορομηλιά, προϋπολογισμού : 120.000,00 €, Μελέτη αναστήλωσης – αποκατάστασης & ανάδειξης Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου Μυροφύλλου, προϋπολογισμού : 120.000,00 €

8.    Ενεργοποίηση Αξόνων 2 και 4

Η Ε.Π. ζήτησε επίσης από τον Τεχνικό Σύμβουλο / ΑΝΚΟ Α.Ε. στα πλαίσια του ρόλου του, την διαμόρφωση πρότασης για τον τρόπο υλοποίησης και το περιεχόμενο των παρακάτω αξόνων, επί των οποίων θα ληφθούν αποφάσεις εξειδίκευσης κατά την 3η συνεδρίαση της Ε.Π.

Άξονας 2 : Ενίσχυση του παραγωγικού περιβάλλοντος

Άξονας 4 : Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού – Δικτύωση –

                 Συνεργασίες

9.    Διάφορα

Τονίσθηκε η αναγκαιότητα και ταυτόχρονα υποχρέωση των Φορέων Υλοποίησης για τα παρακάτω :

9.1      Ανάρτηση ενημερωτικής πινακίδας έργου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που έχει αποσταλεί από το ΥΠ.ΟΙ.Ο, υποχρεωτικά πριν την πρώτη πληρωμή.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτογραφία πινακίδας επιτόπου στο έργο θα πρέπει να συνοδεύει τα έγγραφα της πρώτης πιστοποίησης.

9.2      Άμεση συνεργασία των Φορέων Υλοποίησης με τον Τεχνικό Σύμβουλο / ΑΝΚΟ Α.Ε. για οποιοδήποτε ζήτημα έχει σχέση με τα έργα που τους αφορούν, προκειμένου με τη σειρά του να ενημερώνει τους εμπλεκόμενους στο Σύστημα Διοίκησης, με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία.

9.3      Ανελλιπής και οπωσδήποτε εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα αποστολή, κατά προτεραιότητα ηλεκτρονική ή με  συμβατικό τρόπο, των Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης των έργων.

10. Κατά την 3η συνεδρίαση της Ε.Π. θα προσκληθούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι των Νομών Άρτας και Καρδίτσας (από την αποφασισθείσα ζώνη μελλοντικής επέκτασης της περιοχής) προκειμένου να διατυπώσουν σκέψεις και απόψεις, στο πλαίσιο μελλοντικής διεύρυνσης της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ.

11. Αποφασίστηκε να διατεθεί ποσό ύψους 1,0  M € για κάθε Νομό, από τα ποσά   που προέκυψαν από τα προϊόντα των εκπτώσεων των έργων που έχουν συμβασιοποιηθεί μέχρι σήμερα, για την ένταξη έργων στους Αξονες 1 και 3.

 

12. Συνέργεια του προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Τα μέλη της Ε.Π. εξέφρασαν την άποψη για την αναγκαιότητα συμπληρωματικής δράσης των έργων του προγράμματος με τα αντίστοιχα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της 3ης και 4ης προγραμματικής περιόδου, προκειμένου να πολλαπλασιαστεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων σε όφελος της περιοχής εφαρμογής.

Ειδικότερα, οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Περιφέρειες, θα πρέπει να εξετάσουν την επιλεξιμότητα έργων του προγράμματος στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ.

13. Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

Η επόμενη συνεδρίαση της Ε.Π. προγραμματίστηκε να γίνει το Μάϊο 2006, στα Γρεβενά.

 

2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ)

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Παρακολούθησης

 

 

ΦΩΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών

 

 

1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΡΟΔΟΧΩΡΙ

ppt

2

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ 2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Εκθεσιακό Κέντρο Κοίλα Κοζάνης) 

.ppt

3

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

.xls