:: Το Πρόγραμμα "Πίνδος" :: Επιτροπές Παρακολούθησης :: 9η Επιτροπή Παρακολούθησης

Επιλογές
Είσοδος Χρηστών
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην εφαρμογή διαχείρισης έργων, επιλέξτε εδώ για να εγγραφείτε.

Δελτίο Ενημέρωσης

Εισάγετε το e-mail σας, παρακάτω, ώστε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το περιοδικό δελτίο ενημέρωσης του "Πίνδος".

E-mail:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ Α.Ε.)

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου                 (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,  11.04.2009

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου              (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) 

         

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) 

κατά την 9η Συνεδρίαση στις 11 – 04 - 2009

 

 

 

Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του  Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) 

 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθμ. Πρωτ. 73765/Δ.Ε.-4697/27-6-2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 817/ΔΕ-62/7-1-2008 Απόφαση, συνήλθε σε 9η συνεδρίαση στις 11-04–2009 στο Νεοχώρι Καρδίτσας, ύστερα από την υπ'  αριθ. 14977 /Γρ. Υφ.328 / 19-03-2009 Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.), με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

I.                  Εισαγωγικό μέρος

1.     Έγκριση ημερήσιας διάταξης της 9ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ.

2.     Χαιρετισμός/Εισήγηση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Α. Μπούρα, Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «Πίνδος».

3.     Εισηγήσεις των Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης.

4.     Έγκριση αποφάσεων (πρακτικών) της  8ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.).

 

 

II.              Πορεία Υλοποίησης του Προγράμματος

1.     Ενημέρωση και αξιολόγηση της πορείας του Προγράμματος.

2.     Δημοσιότητα – Προβολή του Προγράμματος

3.     Ένταξη - Τροποποίηση έργων

4.     Παρουσίαση έργων του Προγράμματος με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας

 

             

III.          Διάφορα

IV.            Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Kατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 9ης Επ. Πα. έγινε ενημέρωση των μελών, σύμφωνα με τα παρακάτω και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

 

1.      Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η οποία και εγκρίθηκε από όλα τα μέλη της Ε. Πα.

 

 

2.                Εισηγήσεις – Τοποθετήσεις του Προέδρου και των Μελών και αποφάσεις της Επ.Πα

 

2.1  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος αναφέρθηκε αναλυτικά στην πορεία υλοποίησης του και πρότεινε :

α.  τη λήψη  απόφασης αύξησης του προϋπολογισμού του Προγράμματος από 120.000.000,00€ που ήταν εγκεκριμένος μέχρι σήμερα σε 135.000.000,00€. Το πρόσθετο ποσό των 15.000.000,00€ πρότεινε να κατανεμηθεί με τα παρακάτω κριτήρια, ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Γραμματείας :

v      Ποσοστό συμμετοχής της έκτασης της περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος του κάθε Νομού.

v      Ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού της περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος του κάθε Νομού.

v      Κάλυψη της σκοπιμότητας και αναγκαιότητας του Προγράμματος, από την υλοποίηση του έργου.

v      Διαπεριφερειακός - διανομαρχιακός χαρακτήρας των έργων.

v      Συμπληρωματικότητα – συνέργεια - λειτουργική ολοκλήρωση υφιστάμενων ή σχεδιαζόμενων έργων.

 

β.  την αύξηση του ορίου πληρωμών για το έτος 2009 από 32.000.000,00€ σε 50.000.000,00€ και την κατανομή του ποσού σε κάθε Περιφέρεια, από την Συντονιστική Εκτελεστική Γραμματεία.

γ.  την έγκριση 32 έργων προϋπολογισμού 16.600.763,00€.

δ.  την εξέταση όλων των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα που δεν έχουν μέχρι σήμερα νομικές δεσμεύσεις και δεν παρουσιάζουν ωριμότητα, δύο (2) χρόνια μετά την ένταξή τους, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η πιθανή απένταξή τους κατά την 10η συνεδρίαση της Επ.Πα., σε συνδυασμό και με την ανάγκη επικαιροποίησης των αποφάσεων της Επιτροπής υπό το πρίσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Οι παραπάνω προτάσεις έγιναν ομόφωνα αποδεκτές από τα μέλη της Επ. Πα.

Ειδικότερα, θα απενταχθούν τα έργα που εντάχθηκαν το 2006 και δεν θα παρουσιάζουν νομικές δεσμεύσεις μέχρι την 10η συνεδρίαση της Επ. Πα.

2.2  Επίσης, ο Πρόεδρος της Επ. Πα. αναφέρθηκε διεξοδικά στα ακόλουθα θέματα:

α. Η πορεία του Προγράμματος κρίνεται πολύ καλή ως προς τις εντάξεις έργων καθώς και ως προς την έκδοση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕ και ΣΑΜ) αφού με την έκδοση των ΣΑΕ – ΣΑΜ τροπ 0 του έτους 2009 θα περιλαμβάνονται όλα τα έργα που εγκρίθηκαν μέχρι σήμερα. Παρατηρούνται όμως, καθώς διανύουμε το 5Ο έτος υλοποίησης του Προγράμματος, σημαντικές  καθυστερήσεις από τους Φορείς Υλοποίησης σε ότι αφορά στις νομικές δεσμεύσεις των έργων, καθόσον έχουν συμβασιοποιηθεί 141 έργα σε σύνολο 294 και κατ’ επέκταση στις πληρωμές των τελικών δικαιούχων που ανέρχονται περίπου στο 25% του συνόλου του Προγράμματος.

β. Ορισμένα από τα έργα, που έχουν ενταχθεί το έτος 2006, δεν εμφανίζουν μέχρι σήμερα οικονομικές δεσμεύσεις. Τέθηκε σχετικός προβληματισμός και αναλύθηκαν οι λόγοι της υστέρησης τους που είναι κυρίως οι ακόλουθοι:

§      Πολύπλοκες – χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης των έργων, λόγω του χαρακτηρισμού τους ως μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

§      Ανάγκη επικαιροποίησης των μελετών λόγω αλλαγής, από το ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων έργων και κυρίως του προσδιορισμού των τιμών μονάδων των εργασιών, που είχαν ως συνέπεια την αύξηση του προϋπολογισμού των μη δημοπρατημένων έργων.

§         Μεγάλες ανάγκες απασχόλησης των στελεχών των Φορέων Υλοποίησης, για την ολοκλήρωση των έργων της 3ης Προγραμματικής Περιόδου των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

2.3  Σύμφωνα με το Σύστημα Διοίκησης του Προγράμματος, τα ποσά που προκύπτουν από τις εκπτώσεις στους προϋπολογισμούς των έργων επιστρέφουν στο Πρόγραμμα και επανακατανέμονται σύμφωνα με τις αποφάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης.

Ύστερα από το ανωτέρω, πιθανά αιτήματα αυξήσεων προϋπολογισμών λόγω αναθεώρησης τιμολογίων του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και αναθεώρησης των μελετών των έργων, θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επ.Πα και να συζητούνται σαν αυξήσεις προϋπολογισμών πέραν των εγκεκριμένων και φυσικά πριν τη δημοπράτηση των έργων. Εφόσον εγκριθούν από την Επ.Πα θα γίνεται  αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών των έργων στη Συλλογική Απόφαση και κατόπιν θα δημοπρατούνται.

2.4  Διαπιστώθηκε ότι πολλοί Φορείς  αυξάνουν τους προϋπολογισμούς των έργων από άλλες πηγές χρηματοδότησης, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διαδικασία υλοποίησης του Προγράμματος Πίνδος και επομένως δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται.

Αποφασίσθηκε ότι, τα έργα θα πρέπει να δημοπρατούνται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό στη ΣΑΕ/ΣΑΜ.

2.5  Για το θέμα ύπαρξης ζητημάτων που καθυστερούν την υλοποίηση των έργων, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.) δεν έθεσαν παρόμοια συγκεκριμένα θέματα σε επιστολή του Τεχνικού Συμβούλου / ΑΝΚΟ.

Για το λόγο αυτό, η ΑΝΚΟ θα εισηγηθεί αντίστοιχα ζητήματα και προτάσεις επίλυσης, κατά τη 10η συνεδρίαση της Επ.Πα. στα πλαίσια σύνταξης του αναλυτικού «Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της Πίνδου».

Στο παραπάνω Επιχειρησιακό Σχέδιο θα περιλαμβάνεται και η προαξιολόγηση (ex-ante) του Προγράμματος με όρους κοινωνικούς – περιβαλλοντικούς και οικονομικούς.

2.6  Διατυπώθηκε η άποψη ότι, το Πρόγραμμα Πίνδος υπηρετεί συγκεκριμένη φιλοσοφία και δεν έχει στόχο την επίλυση οικονομικών προβλημάτων της αυτοδιοίκησης.

2.7  Τέθηκε ζήτημα λειτουργικής και σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια (γεωγραφική συνέχεια, υψόμετρο >600m), διεύρυνσης της περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος.

2.8  Οι εκπρόσωποι των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού έθεσαν το ζήτημα της υλοποίησης έργων του Προγράμματος, ως Τελικοί Δικαιούχοι και δόθηκαν οι αναγκαίες διευκρινήσεις που απετέλεσαν απόφαση παλαιότερης συνεδρίασης της Επ.Πα.

2.9  Τονίσθηκε ότι θα πρέπει στο πρόγραμμα να εντάσσονται έργα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλα προγράμματα.

3.    Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Επ. Πα.

 

Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της 8ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, που έγινε στη Φλώρινα στις 20/11/2008.

4.    Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του Προγράμματος.

α.  Τα μέλη της Επ.Πα. και το σύνολο των παρευρεθέντων κατά τη συνεδρίαση ενημερώθηκαν για την ισχύουσα περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος και ακόμη ότι, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχουν ενταχθεί 294 έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού  160.864.110,17 €. Έχουν συναφθεί αντίστοιχα νομικές δεσμεύσεις ύψους 79.768.041,70 € και έχει εκταμιευθεί το ποσό των 43.207.427,07 € ενώ έχει καταβληθεί από τους Τελικούς Δικαιούχους το ποσό των 39.001.316,88 €.

β.  Ο Τεχνικός Σύμβουλος παρουσίασε τα στοιχεία των έργων του Προγράμματος με τη χρήση προϊόντων νέας τεχνολογίας (internet Browser Mozilla FireFox μέσω του google earth και του google map που διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο). Με την χρήση αυτών των εργαλείων εμφανίζονται τα έργα σε γραφική μορφή και όλα τα στοιχεία (προϋπολογισμός, σύμβαση πληρωμές κ.λ.π.) σε αναδυόμενους πίνακες

Δίνεται επίσης η δυνατότητα στον χρήστη να δει τα έργα σε χάρτες 3D απεικόνισης, με ταυτόχρονη εμφάνιση και φωτογραφιών τους για πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.Η παραπάνω δυνατότητα για την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος και της παρουσίασης των έργων, είναι ελεύθερη και δωρεάν  σε όλους τους χρήστες του internet και δίδεται μέσω της ιστοσελίδας www.progpindos.gr με την επιλογή των σχετικών συνδέσμων.

5.    Εντάξεις - Τροποποιήσεις έργων

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν οι υποβληθείσες προτάσεις από την Τεχνική Γραμματεία, ανά Περιφέρεια και Νομό και διατυπώνεται η παρακάτω εισήγηση που συνοδεύεται από τον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

5.1 Περιφέρεια Θεσσαλίας

Νομός Τρικάλων

Προτείνεται η απένταξη ενός (1) έργου στον Άξονα 1  συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 €, και την ένταξη δύο (2) νέων έργων ισόποσου συνολικού προϋπολογισμού.

5.2 Περιφέρεια Ηπείρου

Νομός Θεσπρωτίας

Προτείνεται την τροποποίηση του προϋπολογισμού ενός (1) έργου στον Άξονα 1 από 2.424.044,00 € που είναι εγκεκριμένος σε 3.343.013,21 €, συνολική αύξηση 918.969,21€. Επίσης προτείνεται η ένταξη ενός (1) νέου έργου στον Άξονα 1 και δέκα (10)νέων έργων στον Άξονα 3. Οι προτάσεις αυτές είναι εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Νομός Ιωαννίνων

Προτείνεται την τροποποίηση του προϋπολογισμού ενός (1) έργου στον Άξονα 1 από 6.500.000,00 €  σε 12.600.000,00 €.  Η εν λόγω αύξηση βρίσκεται εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, όπως αυτό αποφασίστηκε στην 5η  Πολιτική Επιτροπή του Προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στο Βουλγαρέλι στις 26.07.2007. Στην εν λόγω Επιτροπή είχε αποφασιστεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου – όπως αυτός θα προέκυπτε με την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής – θα καλύπτονταν από πόρους του προγράμματος «Πίνδος».

5.3 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Νομός Γρεβενών

Προτείνεται η μείωση του προϋπολογισμού ενός (1) έργου στον Άξονα 1  από 1.500.000,00 € σε 780.000,00  και η απένταξη ενός (1) έργου στον Άξονα 3 προϋπολογισμού 500.000,00 €. Επίσης προτείνεται η ένταξη ενός (1) νέου έργου στον Άξονα 1, ενός (1) νέου έργου στον Άξονα 2 και έξι (6) νέων έργων στον Άξονα 3 ισόποσου προϋπολογισμού.

Νομός Καστοριάς

Προτείνεται την τροποποίηση του προϋπολογισμού ενός (1) έργου στον Άξονα 1 από 8.000.000,00 €  σε 10.410.000,00 €. Επίσης προτείνεται η απένταξη ενός (1) έργου στον Άξονα 3  προϋπολογισμού 340.000,00 €.

Η εν λόγω αύξηση βρίσκεται εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, όπως αυτό αποφασίστηκε στην 1η  Πολιτική Επιτροπή του Προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στη Καστοριά στις 30.08.2005.  Στην εν λόγω Επιτροπή είχε αποφασιστεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου – όπως αυτός θα προέκυπτε με την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής – θα καλύπτονταν από πόρους του προγράμματος «Πίνδος».

Νομός Φλώρινας

Προτείνεται η απένταξη ενός (1) έργου στον Άξονα 2  προϋπολογισμού 148.437,00 €, η τροποποίηση του προϋπολογισμού ενός (1) έργου στον Άξονα 2 από 577.346,79 € που είναι εγκεκριμένος σε 594.025,23 € και την ένταξη ενός (1) νέου έργου στον Άξονα 2 προϋπολογισμού 120.000,00 €.

5.4 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Νομός Ευρυτανίας

Προτείνεται η ένταξη δύο (2) νέων έργων στον Άξονα 2 συνολικού προϋπολογισμού 686.126,16 €και πέντε (5) νέων έργων στον Άξονα 3 συνολικού προϋπολογισμού 1.645.624,44 €. Οι προτάσεις αυτές είναι εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

5.5 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Προτείνεται η απένταξη δύο (2) έργων στον Άξονα 1 προϋπολογισμού 1.250.000,00 € και η ένταξη τριών (3) νέων έργων στον Άξονα 1, ισόποσου προϋπολογισμού.

6.    Δημοσιότητα – Προβολή του Προγράμματος

       Για το θέμα της δημοσιότητας και προβολής του Προγράμματος, το οποίο Προκήρυξε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Κοζάνης για λογαριασμό του Προγράμματος, τα μέλη ενημερώθηκαν από τον Νομάρχη Κοζάνης κ. Δακή Γιώργο ότι, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της αξιολόγησης των υποψήφιων αναδόχων.

 

7.    Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

Η 10η συνεδρίαση της Επ. Πα. προγραμματίστηκε να γίνει στο Νομό Γρεβενών, περί το τέλος καλοκαιριού 2009.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Παρακολούθησης

 

 

Μπούρας Αθανάσιος

Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών